Regionalne znamenitosti

Znamenitosti Splita

Split je stari grad koji krije brojne povijesne znamenitosti što ga ?ine posebnim i poznatim povijesnim gradom.
U nastavku ?emo vam predstaviti nekoliko znamenitosti koje predstavljaju Split:


dioklecijan

Dioklecijanova pala?a

Ostatci Dioklecijanove pala?e izgra?eni 3. - 4. stolje?u, mogu se vidjeti diljem cijelog grada, te još uvijek ?ine društveno središte. Gra?evina je kombinacija carske vile, helenisti?koga grada i utvr?enoga vojnog logora. Ona je jedini primjerak rimske pala?e sa?uvane do danas, a svjedo?i o kulturi i tradiciji civilizacije kroz dugogodišnju povijest.

Pala?e

U povijesnom centru grada nalaze umjetni?ki spomenici, i neke predivne povijesne gra?evine, kao što je pala?a Grisogono-Cipci, pala?a Cindro koja je jedna od najljepših pala?a iz doba baroka, te pala?a Papali?, kasno goti?ki kompleks u kojoj je danas smješten Gradski muzej.

Grgur ninski

Riva

Splitska riva je poznato okupljalište staro 1700 godina, odmah ispred Dioklecijanove pala?e iz koje je i nastao grad. Spliska riva je glavni javni trg i centralno mjesto na kojem se odvijaju svi društveni, sportski, crkveni i ostali doga?aji u Splitu. Osim toga ona je i omiljeno okupljalište mladih i starih, te atraktivno šetalište duga?ko 250 metara.

Željezna vrata

Nekada se iznad njih nalazio kip poganske boginje pobjede, na ?ijem mjestu se kasnije postavio križ. Iznad vrata izgra?ena je crkva Gospe od zvonika. Dvorište za obranu najbolje je sa?uvano, a još su vidljivi i ostaci obrambenih kula i stražarske ku?ice.

Kip Grgura Ninskog

Pored zlatnih vrata Dioklecijanove pala?e , uzdiže se monumentalni spomenik Grguru Ninskom, koji je umjetni?ko djelo iz 1929. godine.


Znamenitosti Dubrovnika

Tvr?ava Lovrijenac Dubrova?ke zidine

Stari Grad Dubrovnik

Stari grad je vrijedan dio bogate spomeni?ke baštine koju ?ine: povijesna jezgra grada sa Stradunom, Kneževim dvorom, crkvom Sv. Vlaha, Pala?om Sponza, Orlandov stup te zanimljive povijesne crkve, katedrale i gradske uli?ice. Dubrovnik je riznica i muzej sam po sebi koji je do danas uspio sa?uvati sve povijesne gra?evine i njezine ljepote, brojne barokne, renesansne i romani?ke crkve i pala?e koje su važan dio turisti?ke ponude i predstavljaju nezaobilazna mjesta koja svakako treba posjetiti.

Tvr?ava Lovrijenac

Tvr?ava se nalazi uz samu obalu, a sagra?ena je u 16.st. da bi štitila grad tj. njegov morski prilaz od najezde Mletaka. Tvr?avu krase debeli i visoki zidovi na kojima stoji latinski natpis-NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO, što zna?i -Sloboda se ne prodaje ni za svo blago svijeta. Ova povijesna gra?evina je vrijedno spomeni?ko djelo koje u svojoj unutrašnjosti tako?er ?uva povijesna zdanja. U unutrašnjosti se nalazi kapela i dvorište s cisternom koje danas služi za razne scenske priredbe.

Crkva Sv. Vlaha

Ova crkva je simbol grada Dubrovnika i njezin zaštitinik. Nalazi se u povijesnoj jezgri, a svake godine se slavi dan sv. Vlaha na ?ijem slavlju se okupljaju Dubrov?ani, ali i gosti iz drugih gradova pa i Europe.

Orlandov Stup

Kip s likom ratnika koji potje?e iz 15.st., a smješten je na centralnom trgu izme?u pala?e Sponze i crkve Sv. Vlaha. To je povijesni lik viteza Rolanda koji je, navodno, Dubrovnik spasio od Saracena, a za vrijeme Dubrova?ke republike je bio iznimno štovan, na ?ijem se stupu nalazila bijela zastava. Danas, je to mjesto velika pozornica Libertas festivala koji se ovdje održava svako ljeto.

Botani?ki vrt u Kaštel Lukši?u

Botani?ki vrt OŠ Ostrog u Kaštel Lukši?u nastao je 1976. zajedno sa samom školom. Pokriva podru?je od 4ha, a stvoren je zahvaljuju?i brizi i entuzijazmu nastavnika i u?enika. U po?etku nije bilo velikih ambicija za ovaj vrt, ali kako je vrijeme prolazilo tako je vrijednost vrta rasla s njegovom kvalitetom i brojnim autohtonim i egzoti?nim biljnim vrstama. Mnoge od tih vrsta su po prvi put uspješno uzgojene na hrvatskom Jadranu i to baš u ovom vrtu.

Prirodni rezervat Pantan

Prirodni rezervat Pantan, nedaleko od Trogira, je sve što je ostalo od neko? puno ve?e mo?vare. Kroz stolje?a ta se velika mo?vara sve više smanjivala zbog geoloških procesa i urbanizacije. Me?utim, mo?vara Pantan je vrijedna i danas je je tipi?ni primjer mo?vare na isto?no jobali Jadrana, gdje se slatka i slana voda miješaju . U bo?astim vodama Panta?ke lagune smješteno je ribogojilište, a cijela je mo?vara odmaralište za brojne mo?varne ptice u procesu njihove migracije. Stari mlin na Pantani je obnovljen prije nekoliko godina i privla?i sve ve?i broj turista.

Stara Salona u Solinu

salona

Vjeruje se da je još u 4. stolje?u prije Krista ovdje osnovan grad, koji je bio pod jakim utjecajem gr?kih kolonija, ali tek dolaskom Rimljana u prvom stolje?u grad se razvija i širi. Postaje zna?ajna luka, politi?ko, vojno i trgova?ko središte. Grade se hramovi, terme, forum, amfiteatar, trgovi, skladišta, javne i stambene zgrade. Grad u sukobu izme?u Cezara i Pompeja staje na stranu Cezara, koji pobje?uje u ratu. On ga u znak zahvalnosti promi?e u koloniju - "Colonia Martia Julia Salona".
Salona je važno središte koje privla?i mnoge da ovamo do?u. Tako je jedan od njih i Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, sam rimski imperator. On pred kraj svog života poželi sagraditi sebi pala?u i odredi da to bude na poluotoku pored Salone u prirodnom zaljevu koji gleda na jug. Kažu još i to kako je car bolovao od reume, a kako su tu postojali i izvori sumporne vode, blagotovorni za carske mu kosti, naredba je donešena: Sagradite mi pala?u. Tako je po?ela povijest Splita.
Grad Solin odigrao je važnu ulogu u hrvatskoj povijesti kao krunidbeni grad hrvatskih vladara. O njegovoj važnosti svjedo?e i brojni spomenici iz tog vremena kao što su šuplja crkva, gradina, rizinice i nalazi na Gospinom otoku gdje su u iskapanjima pokraj današnje solinske župne crkve otkriveni temelji crkava iz 10. stolje?a, te grob kraljice Jelene.

Nacionalni park Plitvi?ka jezera

plitvice

Nacionalni park Plitvi?ka jezera osobita je geološka i hidrogeološka krška pojava. Kompleks Plitvi?kih jezera proglašen je nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine, šumovit je planinski kraj u kojem je nanizano 16 manjih i ve?ih jezera kristalne modrozelene boje. Vodu dobivaju od brojnih rje?ica i potoka, a me?usobno su spojena kaskadama i slapovima. Odvojena sedrenim barijerama, za koje je bilo odlu?no razdoblje od posljednjih desetak tisu?a godina, temeljna je osobitost Parka. Prostrani šumski kompleksi, iznimne prirodne ljepote jezera i slapova, bogatstvo flore i faune, planinski zrak, kontrasti jesenjih boja, šumske staze i drveni mosti?i i još mnogo toga dio su neponovljive cjeline koju je i UNESCO proglasio svjetskom prirodnom baštinom, 1979. godine, me?u prvima u svijetu.

Legenda

plitvice_2

Plitvi?ka jezera sastoje se od 16 jezera koja su smještena na podru?ju izme?u Male Kapele i Plješivice u Lici. Cijeli se ovaj kraj na nekim kartama još uvijek naziva Vražji vrt, zbog svojeg položaja i povijesti. Prema legendi Plitvi?ka su jezera nastala nakon velike suše. Ljudi, životinje i bilje, ?eznuli su za kapljicom vode. Narod se molio i molio. Tada se u dolini pojavi Crna Kraljica sa svojom veli?anstvenom pratnjom; ona se smilovala narodu i uz jak vjetar i grmljavinu na zemlju je kona?no pala kiša. Kiša je padala tako dugo, dok razina vode nije narasla dovoljno, da oformi jezera.


Nacionalni park Krka

Rijeka Krka

Krka je jedan od nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Park je dobio ime po rijeci Krki koja je dio parka. Nacionalni park je lociran u središnjoj Dalmaciji nizvodno od Miljevaca, a samo par kilometara sjeveroisto?no od grada Šibenika. Krka je postao nacionalni park 1985. godine i sedmi je po redu nacionalni park u Hrvatskoj. Poznat je po velikom broju jezera i slapova. Hidroelektrana Jaruga ispod slapa Skradinskog buka je druga najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi. Sagra?ena je 28. kolovoza 1895., samo tri dana nakon prve svjetske hidroelektrane na slapovima Niagare.

Me?ugorje

Gospa

Me?ugorje je jedno od najpoznatijih rimokatoli?kih svetišta na svijetu. Postalo je poznato kroz ukazanja Djevice Marije, koja se kao fenomen po?ela javljati 1981. godine, nakon ?ega se po?eo razvijati vjerski turizam. Od tada je ovo hercegova?ko mjesto, uz Sarajevo, jedno od najposje?enijih turisti?kih centara BiH, koje godišnje obi?e oko milijun katolika iz cijelog svijeta. Za razliku od marijanskog svetišta u francuskom Lourdesu, koji je sa svojih šest milijuna turista-vjernika godišnje postao pravi komercijalni raj za doma?e ugostitelje, me?ugorsko svetište je još uvijek zadržalo svoj prvotni šarm, u kojem hodo?asnici nalaze mir u vjeri. Centar okupljanja u Svetištu kraljice mira, kako se me?ugorsko svetište službeno zove, je crkva sv. Jakova u centru mjesta.


Rijeka Cetina

Dubrova?ke zidine

Bez sumnje, rijeka Cetina jedna je od najljepših mjesta u Hrvatskoj gdje možete doživjeti ?ari rafting avanture. Smještena u pitomom kraju koji po njoj vu?e ime, mirno se vu?e kroz svoje kanjone i kroz bezbrojna mjesta i brežuljke koji se polako uzdižu nad njom. Mnoge pri?e kruže o nastanku njenog imena. Nastale kroz stolje?a neke pri?e su se ipak izdvojile od drugih, kao na primjer pri?a koja kazuje kako su prvi hrvati, spuštaju?i se iz sjevernih krajeva europe prema toplome dalmatinskome jugu, naišli na rijeku koja ih je neobi?no podsje?ala na "Cetyniu", rijeku koja te?e kroz južnu Poljsku, njihovo zadnje nomadsko boravište. A još je izvjesnija pri?a po kojoj je Cetina dobila ime od njenog latiniziranog imena "Kentona", kojim ju je okrstilo pleme Dalmata. Tadašnji hrvati su brzo to ime "kroatizirali" u Cetinu. To je i podru?je od velike povjesne i arheološke važnosti. Na njenim padinama prava su blagfa arheoloških nalazišta. Sjekire iz kamenog doba, štitovi rimskih legionara, osobne stvari srednjovjekovnih težaka, sve to i mnogo više pronalazili bi arheolozi u kršu i cetinskome mulju. Potvrda svojeg vremena i napose važnosti koje je za ljude ovog kraja imala ova rijeka, još od prapovijesnog doba.

E-Mail
Croatian(HR)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Italian - Italy
Book now

Rent a Car

Send request

Karta

Gdje se nalazimo?

Exchange Rates


23.07.2024
Srednji
$ Odabir valute
= Odabir valute

Restaurant website

rest

© 2010. ApartHotel Astoria
developed by cinndra